Planowanie robót jest integralną częścią każdego zadania budowlanego, ponieważ stanowi ono odzwierciedlenie koncepcji technicznej i technologii, jaka jest przewidziana do użycia. Jednocześnie, planowanie, rozumiane jako tworzenie i przedstawianie harmonogramów, pełni ważną funkcję formalną. Planowanie i harmonogramy są podstawowymi narzędziami zarządzania kontraktem, planowania finansowego oraz zarządzania ryzykiem. Zarówno firmy wykonawcze jak i organizacje pełniące funkcję Zamawiającego mają duże kompetencje w wykorzystywaniu technicznych aspektów planowania i korzystaniu z utylitarnych funkcji harmonogramów jak np. monitorowanie postępu robót. Nasze doświadczenia z obszaru administrowania kontraktem i zarządzania roszczeniami zachęcają nas do promowania szerszego sposobu podejścia, w którym planowanie i tworzenie harmonogramów nie stanowią odrębnego działania, lecz zostają zintegrowane w proces administrowania kontraktem. W ten sposób z narzędzia planistycznego staje się ono skutecznym instrumentem do zarządzania ryzykiem, którego potencjał trzeba w pełni wykorzystać w takich okolicznościach jak opóźnienia, spory, zmiany projektowe, ograniczenia budżetowe i inne niestandardowe sytuacje zakłócające pierwotnie zaplanowaną sekwencję robót
Nasza oferta w zakresie planowania i tworzenia harmonogramów jest skierowana do wszystkich firm wykonawczych, w tym również do tych posiadających własnych specjalistów. Co pozwala na Firmy wykonawcze mogą w ten sposób skorzystać z wsparcia zewnętrznego samego procesu planowania i tworzenia harmonogramów a współpraca zwiększa ich potencjał i skraca czas. Nasi specjaliści w zakresie harmonogramów mogą pomóc w stworzeniu harmonogramu spełniającego wymogi kontraktowe (zawsze jest to zadanie realizowane wspólnie z zespołem Klienta). Oferowany zakres usług może obejmować:

 • opracowanie harmonogramu ofertowego w fazie przetargowej,
 • opracowanie i pomoc w uzyskaniu zatwierdzenia harmonogramu bazowego dla nowo podpisanych kontraktów, wraz z ewentualnymi poprawkami wymaganymi do formalnego zatwierdzenia,
 • okresowe korekty i aktualizacje programów roboczych zgodnie z rozwojem realizacji danego kontraktu,
 • przeglądy i recenzowanie istniejących harmonogramów opracowanych przez Klientów na dowolnym etapie realizacji kontraktu, w celu znalezienia możliwości jego modyfikacji i obniżenia ryzyka dla następnych wersji,
 • monitorowanie postępu robót oraz opóźnień oraz ocena wpływu opóźnień na harmonogram do celów oceny ryzyka i roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie,
 • optymalizacja harmonogramów,
 • uzupełnianie harmonogramów o zasoby i weryfikacja pierwotnych założeń,
 • uzupełnianie harmonogramów o informacje dot. kosztów i weryfikacja pierwotnych założeń,
 • identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej,
 • identyfikacja najdłuższej ścieżki,
 • symulacje wpływu na czas spowodowane Zmianami i opracowywanie alternatywnych scenariuszy czasowych,
 • opracowywanie programów ratunkowych w tym ocena możliwości przyspieszenia ukończenia robót.

Do powyższych działań wykorzystujemy szereg narzędzi i dostarczamy gotowe harmonogramy w kilku formatach zgodnie z określonymi wymaganiami. Nasze główne narzędzia to różne wersje programów MS Project i Primavera, jednak pozostajemy otwarci na korzystanie z innych formatów.
Nasze usługi w zakresie planowania i tworzenia harmonogramów mogą być rozszerzone przez opracowanie wielowymiarowych wizualizacji i animacji ilustrujących wybrane aspekty projektu. Prosimy o kontakt i określenie Państwa indywidualnych potrzeb w tym zakresie.

Kontakt z biurem

Thomas- Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Dekabrystów 21/2
45-061 Opole

POLAND

tel: +48 602 571 603

      +48 728 945 495

fax: +48 77 445 80 03

e-mail : .