• zapewnianie personelowi Klienta należytej wiedzy na temat kontraktowych obowiązków Stron poprzez szkolenia realizowane bezpośrednio w biurze budowy,
 • przygotowywanie w czasie rzeczywistym, na miejscu w biurze budowy, korespondencji kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu,
 • planowanie robót: przygotowywanie harmonogramów robót (w różnych formatach i z użyciem różnych narzędzi) we współpracy z Klientem i nadzorowanie postępu ich realizacji wraz z aktualizacjami (porównanie zaawansowania planowanego z wykonanym),
 • przygotowywanie głównych warunków umów podwykonawczych zharmonizowanych z warunkami umowy głównej oraz obsługa roszczeń podwykonawców,
 • nadzorowanie ilościowych  i finansowych aspektów inwestycji pod kątem przygotowania wystąpień o świadectwo płatności,
  przygotowywanie dokumentacji na potrzeby  roszczeń i zmian w czasie rzeczywistym (w aspekcie merytorycznym oraz ilościowym) zgodnie z Warunkami Kontraktu
 • zarządzanie wsparciem prawnym w fazie realizacji, wg potrzeb,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów dodatkowych lub uzupełniających (Polecenia Zmiany) zgodnie z wymogami Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa,
 • monitorowanie i okresowe raportowanie Dyrekcji Kontraktu na temat możliwości odzyskania poniesionych kosztów / uzyskania dodatkowych płatności w oparciu o uzasadnione roszczenia i zmiany oraz o występujących ryzykach finansowych
  negocjowanie Zmian i Roszczeń z przedstawicielami Stron Kontraktu,
 • sporządzanie analiz porealizacyjnych i analiz opóźnień na potrzeby związane z roszczeniami i zmianami,
  przygotowanie dokumentacji do prowadzenia sporów kontraktowych przed Komisją Rozjemstwa, sądem arbitrażowym lub sądem powszechnym

Kontakt z biurem

Thomas- Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Dekabrystów 21/2
45-061 Opole

POLAND

tel: +48 602 571 603

      +48 728 945 495

fax: +48 77 445 80 03

e-mail : .